Įstatai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „Karių teisių gynimo centras“ ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Viešosios įstaigos pavadinimas – Viešoji įstaiga “Karių teisių gynimo centras”, (sutrumpintai – VŠĮ KTGC, toliau – Viešoji įstaiga).

1.2. Viešoji įstaiga yra ne pelno organizacija, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

1.3. Viešosios įstaigos teisinė forma – Viešoji įstaiga.

1.4. Viešoji įstaiga veikia pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą ir galiojančius Viešosios įstaigos įstatus.

1.5. Viešoji įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Ji turi antspaudą, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir užsienyje įregistruotose bankuose.

1.6. Viešoji įstaiga turi emblemą ir kitą simboliką.

1.7. Viešosios įstaigos buveinė: Perkūnkiemio g. 43 – 54, LT- 12101, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.8. Įstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.9. Įstaigos veiklos trukmė yra neterminuota.

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Pagalba Lietuvos kariams, savanoriams ginant savo interesus visų instancijų teismuose, valstybės valdžios ir valdymo organuose bylose, susijusiose su tarnybinių pareigų atlikimu.

2.2. Stebėjimas, kaip krašto apsaugos ministerija ir kitos institucijos laikosi darbo, saugos, ekonominių ir socialinių įstatymų, susitarimų, pastabų dėl pažeidimų ir pasiūlymų kaip jų išvengti teikimas.

2.3. Prevencijos priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas siekiant išvengti diskriminacijos darbo rinkoje Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme.

2.4. Lyčių lygybės skatinimo, moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje/ekonominėje veikloje užtikrinimo priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas.

2.5. Arbitravimas tarp ginčo šalių (pavaldinio kario ir vado, kario ir bataliono vado, kario ir Gynybos štabo atstovo, kario ir Krašto apsaugos ministerijos atstovo) ir pagalba siekiant taikiai išspręsti kilusius ginčus.

2.6. Nemokamai konsultuoti karius, savanorius teisiniais klausimais, susijusiais su tarnybinių pareigų atlikimu.

2.7. Organizuoti karių, savanorių švietimą teisės, ekonominiais, profesiniais, darbo ir kitais klausimais, susijusiais su tarnybinių pareigų atlikimu.

2.8. Palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, kitomis karių teises ginančiomis organizacijomis.

2.9. Pagal galimybę, įstatymų nustatyta tvarka teikti materialines pašalpas, paramą ir labdarą tarnybos metu praradusiems sveikatą ar suluošintiems kariams ir savanoriams.

2.10. Organizuoti karių, savanorių poilsį bei laisvalaikį.

2.11. Viešinti informaciją apie krašto apsaugos sistemoje pastebėtas negeroves, vadų savivalę, neteisėtus veiksmus, karių persekiojimą.

2.12. Skelbti teismų priimtus sprendimus, nutartis, nutarimus karinės tarnybos klausimais.

2.13. Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl norminių aktų pakeitimų, papildymų, panaikinimo.

2.14. Įgyvendinti kitus tikslus, kurie neatsiejami nuo 2.1. – 2.13. punktuose nurodytų tikslų.

atliekami tarnybiniai patikrinimai, turi būti užkertamas kelias nuobaudoms pagal vadų pageidavimus, kad vadai už neteisėtus veiksmus gali būti nubausti.

3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLA

3.1. Siekdama savo tikslų, Įstaiga turi teisę verstis tokia veikla:

  3.1.1. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba;

  3.1.2. kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse;

  3.1.3. užsakomasis pardavimas paštu arba internetu;

  3.1.4. Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;

  3.1.5. Mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus;

  3.1.6. Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti;

  3.1.7. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse;

  3.1.8. Leidybinė veikla;

  3.1.9. knygų leidyba;

  3.1.10. laikraščių leidyba;

  3.1.11. kita leidyba;

  3.1.12. posėdžių ir verslo renginių organizavimas.

  3.1.13. politinių organizacijų veikla;

  3.1.14. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;

  3.1.15. seminarų rengimas;

  3.1.16. Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos;

  3.1.17. Pastatų statyba;

  3.1.18. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba;

  3.1.19. Naujų pastatų statyba;

  3.1.20. Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas;

  3.1.21. Inžinerinių statinių statyba;

  3.1.22. Kitų inžinerinių statinių statyba;

  3.1.23. Statybvietės paruošimas;

  3.1.24. Statinių nugriovimas;

  3.1.25. Žemės darbai statybos aikštelėse;

  3.1.26. Statybos baigimas ir apdaila;

  3.1.27. Tinkavimas;

  3.1.28. Staliaus dirbinių įrengimas;

  3.1.29. Grindų ir sienų dengimas;

  3.1.30. Dažymas ir stiklinimas;

  3.1.31. Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai;

  3.1.32. Kita specializuota statybos veikla;

  3.1.33. Stogų dengimas;

  3.1.34. Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla;

  3.1.35. Gėrimų didmeninė prekyba;

  3.1.36. Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba;

  3.1.37. Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba;

  3.1.38. Sandėliavimas ir saugojimas;

  3.1.39. Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla;

  3.1.40. Kita apgyvendinimo veikla;

  3.1.41. Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla;

  3.1.42. Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla;

  3.1.43. Interneto vartų paslaugų veikla;

  3.1.44. Informacinių paslaugų veikla;

  3.1.45. Kita informacinių paslaugų veikla;

  3.1.46. Naujienų agentūrų veikla;

  3.1.47. Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla;

  3.1.48. Fondų valdymo veikla;

  3.1.49. Nekilnojamojo turto operacijos;

  3.1.50. Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;

  3.1.51. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;

  3.1.52. Nekilnojamojo turto agentūrų veikla;

  3.1.53. Teisinė ir apskaitos veikla;

  3.1.54. Teisinė veikla;

  3.1.55. Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose;

  3.1.56. Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose;

  3.1.57. Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;

  3.1.58. Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;

  3.1.59. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

  3.1.60. Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

  3.1.61. Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

  3.1.62. Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

  3.1.63. Atstovavimas žiniasklaidai;

  3.1.64. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

  3.1.65. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

  3.1.66. Vertimo raštu ir žodžiu veikla;

  3.1.67. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

  3.1.68. Sporto įrangos nuoma;

  3.1.69. Kompiuterių nuoma;

  3.1.70. Kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo mašinų nuoma;

  3.1.71. Tyrimo veikla;

  3.1.72. Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla;

  3.1.73. Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla;

  3.1.74. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas;

  3.1.75. Kultūrinis švietimas;

  3.1.76. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

  3.1.77. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

  3.1.78. Loterijų organizavimo veikla;

  3.1.79. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

  3.1.80. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

  3.1.81. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

  3.1.82. Profesinių sąjungų veikla;

  3.1.83. Profesinių narystės organizacijų veikla;

  3.1.84. Kitų narystės organizacijų veikla;

  3.1.85. Politinių organizacijų veikla.

3.2 Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, viešoji įstaiga gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

3.3 Viešoji įstaiga turi teisę gauti ir teikti paramą.

4. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TERITORIJA

4.1. Veiklos teritorija yra Lietuvos Respublika.

4.2. Veiklos teritorija gali būti ir užsienio valstybėse jeigu ji turi ten atstovybes ar filialus.

5. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAREIGOS IR TEISĖS

5.1. Viešoji įstaiga turi šias pareigas:

5.1.1. mokėti laiku visus valstybinius ir vietinius mokesčius;

5.1.2. nepažeidinėti Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų;

5.1.3. nariui pareikalavus, pateikti susipažinti ir/ar kopijuoti metinę bei tarpinę finansinę atskaitomybę, Viešosios įstaigos generalinio direktoriaus ataskaitas apie Viešosios įstaigos veiklą, Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolus, dalininkų sąrašus;

5.1.4. turėti visų jai priklausančių narių sąrašą;

5.2. Viešoji įstaiga turi šias neturtines teises:

5.2.1. nepriimti viešosios įstaigos dalininku asmens, kuris turi priešiškų Viešosios įstaigos tikslams interesų arba kuris savo veiksmais praeityje pažeidinėjo karių teises ir teisėtus interesus;

5.2.2. pašalinti tikruosius ar asocijuotus narius jeigu jie pažeidė organizacijos įstatus;

5.2.3. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Viešosios įstaigos tikslus ir uždavinius;

5.2.4. steigti visuomenines informavimo priemones;

5.2.5. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius įstatymų nustatyta tvarka;

5.2.6. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;

5.2.7. būti ieškovu ir atsakovu teismuose, sudaryti taikos sutartis;

5.2.8. bendradarbiauti ir jungtis į sąjungas su kitomis panašiomis Lietuvos ar tarptautinėmis asociacijomis.

5.2.9. Padėti kariams, savanoriams ginti savo teises ir teisėtus interesus.

5.3. Viešoji įstaiga turi šias turtines teises:

5.3.1. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

5.3.2. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;

5.3.3. Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

5.3.4. Steigti fondus;

5.3.5. Turėti Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų įstaigose atsiskaitomąją ir kitokias sąskaitas;

5.3.6. Grąžinti dalininkui išstojus stojamąjį ir dalininko mokestį bei perduotą turtą (išskyrus atvejus, nurodytus Viešosios įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse);

5.3.7. Viešoji įstaiga gali turėti ir kitokias civilines teises bei pareigas, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams.

6. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ATSAKOMYBĖ

6.1. Viešoji įstaiga atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

6.2. Viešoji įstaiga neatsako už savo dalininkų prievoles, o dalininkai neatsako už Viešosios įstaigos prievoles.

6.3. Viešoji įstaiga, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

7. DALININKAI. ĮSTOJIMO TVARKA

7.1. Viešosios įstaigos dalininkais gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai, kurie palaiko Viešosios įstaigos tikslus ir pripažįsta Viešosios įstaigos įstatus.

7.2. Viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs Viešajai įstaigai įnašą ir turi įstatymo ir šių įstatų nustatytas dalininko teises, tai pat asmuo, kuriam dalininko teisės perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.

7.3. Stojantysis į Dalininkus privalo pateikti raštišką prašymą Viešosios įstaigos Generaliniam direktoriui, kuris perduoda prašymą svarstyti artimiausiam Visuotiniam dalininkų susirinkimui. Pareiškimas patenkinamas paprasta Visuotino dalininkų susirinkimo dalyvių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, tai jis turi būti motyvuotas.

7.4. Viešosios įstaigos dalininkas turi teisę perleisti savo kapitalo dalį kitiems asmenims įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka. Pirmenybės teisę įgyti perleidžiamą kapitalo dalį turi kiti Viešosios įstaigos dalininkai. Kai perleidžiamą kapitalo dalį pageidauja įgyti keli Viešosios įstaigos dalininkai, jie šią dalį įgyja lygiomis dalimis ir valdo kaip bendrasavininkiai bendrosios dalinės nuosavybės teise. Dalies perleidėjas netenka dalininko teisių ir pareigų, o dalies įgijėjas įgyja dalininko teises ir pareigas nuo to momento, kai dalies perleidėjas ir dalies įgijėjas pateikia Viešosios įstaigos Generaliniam direktoriui rašytinį dokumentą dėl dalies perleidimo ir įgijimo bei Viešosios įstaigos Generalinis direktorius dalininkų registre padaro atitinkamą įrašą apie dalies perleidimą ir įgijimą.

7.5. Dalininkų narių sąrašai kasmet tvirtinami Viešosios įstaigos Visuotiniame dalininkų susirinkime.

8. DALININKYSTĖS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PASIBAIGIMAS

8.1. Dalininko įgaliojimai Viešojoje įstaigoje pasibaigia šiais atvejais:

8.1.1. dalininkui pareiškus norą išstoti iš Viešosios įstaigos;

8.1.2. dalininkui šiurkščiai pažeidus Viešosios įstaigos įstatus, vidaus tvarkos taisykles, nutarimus, k.t. įstatymus, nesumokėjus metinio mokesčio;

8.1.3. dalininkui mirus.

8.2. Išstojimo ir pašalinimo iš Viešosios įstaigos dalininkų tvarka:

8.2.1. dalininkai, norintys išstoti iš Viešosios įstaigos, informuoja raštiškai apie tai Viešosios įstaigos Generalinį direktorių;

8.2.2. dalininkui padarius veiką, numatytą 8.1.2. punkte, Viešosios įstaigos generalinis direktorius informuoja Visuotinį dalininkų susirinkimą kuris ir priima sprendimą išbraukti iš dalininkų sąrašų;

8.2.3. dalininkui mirus Viešosios įstaigos generalinis direktorius informuoja Visuotinį dalininkų susirinkimą kuris ir priima sprendimą išbraukti iš dalininkų sąrašų.

9. NARIO PAREIGOS

9.1. Paklusti Viešosios įstaigos įstatams.

9.2. Paklusti Viešosios įstaigos vidaus tvarkos nuostatams.

9.3. Mokėti dalininko mokestį.

9.4. Dalyvauti Viešosios įstaigos veikloje.

9.5. Vykdyti Viešosios įstaigos Visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus nutarimus.

10. NARIO NETURTINĖS TEISĖS

10.1. Dalyvauti ir balsuoti Viešosios įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose.

10.2. Susipažinti su Viešosios įstaigos dokumentais ir gauti Viešosios įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą.

10.3. Kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų Viešosios įstaigos organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Viešosios įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams.

10.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Viešosios įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Viešosios įstaigos veikos tikslams ar pažeidžiančius Viešosios įstaigos valdymo organų kompetenciją.

10.5. Viešosios įstaigos dalininkas turi teisę šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims teises.

10.6. Gauti informaciją apie visus Viešosios įstaigos renginius ir juose dalyvauti.

10.8. Teikti pasiūlymus Viešosios įstaigos veiklai gerinti.

10.9. Gauti informaciją apie Viešosios įstaigos finansinę-ūkinę veiklą.

10.10. Išstoti iš Viešosios įstaigos dalininkų.

10.11. Turi kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

11. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LĖŠOS

11.1. Viešosios įstaigos lėšas sudaro:

11.1.1. įstatuose numatyti dalininkų stojamieji bei tiksliniai įnašai ir dalininko mokesčiai;

11.1.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

11.1.3. juridinių ir fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

11.1.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

11.1.5. pajamos (pelno dalys, dividendai), gautos iš Viešosios įstaigos įsteigtų įmonių, kurių akcijų (pajų) turi Viešoji įstaiga;

11.1.6. paskolos, įstaigų palūkanos už saugomas Viešosios įstaigos lėšas;

11.1.7. skolinto kapitalo lėšos;

11.1.8. kitos teisėtai gautos lėšos.

12. DALININKŲ MOKESTIS

12.1. Dalininkų mokesčius sudaro:

12.1.1. stojamasis mokestis;

12.1.2. metinis mokestis.

12.2. Dalininkų mokesčių dydžius tvirtina Visuotinis dalininkų susirinkimas.

12.3. Dalininkų mokestį administruoja ir veda apskaitą Viešosios įstaigos Generalinis direktorius.

13. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STRUKTŪRA

13.1. Viešosios įstaigos struktūros projektą paruošia ir pateikia svarstyti Visuotiniam dalininkų susirinkimui Viešosios įstaigos Generalinis direktorius;

13.2. Viešosios įstaigos struktūrą tvirtina Visuotinis dalininkų susirinkimas.

14. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALDYMAS

14.1. Viešosios įstaigos valdymo organai yra:

14.1.1. Viešosios įstaigos Visuotinis dalininkų susirinkimas;

14.1.2. Viešosios įstaigos Generalinis direktorius

15. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

15.1. Aukščiausiasis Viešosios įstaigos valdymo organas yra jos dalininkų Visuotinis susirinkimas

(toliau vadinama – Susirinkimas). Susirinkimas neturi teisės pavesti vykdyti savo funkcijas Viešosios įstaigos Generaliniam direktoriui ar kitiems asmenims. Administracijos darbuotojai, gali dalyvauti Susirinkimuose su patariamojo balso teise.

15.2. Susirinkimas:

15.2.1. keičia viešosios įstaigos įstatus;

15.2.2. nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;

15.2.3. skiria ir atleidžia Viešosios įstaigos vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas;

15.2.4 sudaro kolegialius organus, jei tokie numatyti įstatuose;

15.2.5. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;

15.2.6. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Viešosios įstaigos veiklą;

15.2.7. priima sprendimą dėl Viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

15.2.8. priima sprendimą dėl Viešosios įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

15.2.9. priima sprendimą pertvarkyti Viešąją įstaigą;

15.2.10. priima sprendimą likviduoti Viešąją įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;

15.2.11. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Viešąją įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;

15.2.12. nustato Viešosios įstaigos vidaus kontrolės sistemą;

15.2.13. priima sprendimą dėl viešosios įstaigos audito ir renka audito įmonę Viešosios įstaigos reikalų tvarkymui patikrinti;

15.2.15. priima sprendimus dėl Viešosios įstaigos veiklos klausimų, kurie pavesti Viešosios įstaigos Generaliniam direktoriui, jei to prašo Generalinis direktorius;

15.2.16. sudaro komisijas įvairiems Viešosios įstaigos klausimams spręsti ir nagrinėti;

15.2.17. nustato stojamąjį ir metinį (mėnesinį) dalininko mokesčius Viešojoje įstaigoje;

15.2.18. priima sprendimą dėl dalininko priėmimo į Viešąją įstaigą ar jo pašalinimo iš Viešosios įstaigos dalininkų;

15.2.19. 15.2.20. priima sprendimus steigti Viešajai įstaigai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones.

15.2.21. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir Viešosios įstaigos įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

15.3. Šių įstatų 16.2.8., 16.2.9., 16.2.10. punktuose nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma. Ji negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų. Kiti sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

15.4. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Viešosios įstaigos dalininkai. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą. Viešosios įstaigos Generalinis direktorius, ir kitų organų nariai, jeigu jie nėra dalininkai, gali dalyvauti dalininkų susirinkime be balso teisės. Visuotiniame dalininkų susirinkime gali dalyvauti ir kiti asmenys.

15.5. Eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus, o neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas esant poreikiui.

15.6. Kasmet per keturis mėnesius nuo Viešosios įstaigos finansinių metų pabaigos šaukiamas eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Viešosios įstaigos Generalinis direktorius eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Viešosios įstaigos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių metų Viešosios įstaigos veikos ataskaitą.

15.7. Viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų 16.6. punkto nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Viešosios įstaigos dalininkas ar valdymo organo narys.

15.8. Visi, tiek eiliniai, tiek neeiliniai, Viešosios įstaigos visuotiniai dalininkų susirinkimai protokoluojami. Už protokolų saugojimą atsakingas Viešosios įstaigos Generalinis direktorius.

16. SUSIRINKIMŲ SUŠAUKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA

16.1. Susirinkimo rūšys:

16.1.1. eilinis dalininkų susirinkimas;

16.1.2. neeilinis dalininkų susirinkimas.

16.1.3. atviras ar uždaras.

16.2. Eilinių susirinkimų sušaukimo tvarka:

16.2.1. eilinius Viešosios įstaigos dalininkų susirinkimus šaukia Viešosios įstaigos generalinis direktorius;

16.2.2. eilinis Viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas šaukiamas kas pusę metų;

16.2.3. kasmetinis ataskaitinis susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip balandžio 1 d.

16.3. Neeilinių susirinkimų sušaukimo tvarka:

16.3.1. neeilinį Viešosios įstaigos dalininkų susirinkimą sušaukti turi teisę reikalauti:

16.3.1.1. Viešosios įstaigos Generalinis direktorius;

16.3.1.3. ne mažiau kaip 1/5 dalininkų;

16.3.1.4. Teismas;

16.4. Neeilinis Viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas šaukiamas, jeigu:

16.4.1. Viešoji įstaiga pripažinta nemoki;

16.4.2. tai susiję su Viešosios įstaigos bei jos dalininkų interesų užtikrinimu;

16.4.3. įstatymų numatytais atvejais priimant teismo sprendimą.

16.5. Susirinkimų organizavimo tvarka:

16.5.1. Susirinkimą organizuoja Viešosios įstaigos Generalinis direktorius padedant Administracijai;

16.5.2 apie šaukiamą susirinkimą turi raštu pranešta kiekvienam nariui ne anksčiau kaip prieš 30 dienų ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, dalininkai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jo. Susirinkimas gali būti sušaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi dalininkai su tuo sutinka;

16.5.3. pranešime apie susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta susirinkimo data ir vieta, darbotvarkė, uždaras ar atviras Susirinkimas;

16.5.4. pateikti papildomus klausimus į Susirinkimo darbotvarkę turi teisę Viešosios įstaigos dalininkai, Auditorius. Papildomi klausimai turi būti raštu pateikti ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki Susirinkimo pradžios;

16.5.5. jeigu neeilinį Susirinkimą reikalauja sušaukti Auditorius ar ne mažiau kaip 1/5 Viešosios įstaigos narių, tai jie turi pateikti Generaliniam direktoriui paraišką, kurioje nurodomos Susirinkimo sušaukimo priežastys, darbotvarkės projektas, pasiūlymas dėl susirinkimo datos ir vietos ir, ar uždaras, ar atviras susirinkimas. Generalinis direktorius per 15 (penkiolika) dienų privalo raštu atsakyti susirinkimo sušaukimo iniciatoriui. Jei Generalinis direktorius neįvykdo šio reikalavimo, tai neeilinio susirinkimo iniciatoriai turi teisę sušaukti neeilinį susirinkimą šių įstatų nustatyta tvarka, pranešdami apie jį visiems dalininkams;

16.5.6. Viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Viešosios įstaigos dalininkų. Neatvykus į susirinkimą nustatytam narių skaičiui, per mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris yra teisėtas, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus;

16.5.7. Susirinkimui pirmininkauja Susirinkimo išrinktas Pirmininkas. Sekretoriaujantį taip pat renka Susirinkimas. Susirinkimo protokolą pasirašo Susirinkimo Pirmininkas ir Sekretorius. Prie protokolo pridedamas Susirinkimo dalyvių sąrašas, kurį pasirašo Susirinkimo Pirmininkas ir Sekretorius.

17. SUSIRINKIMO NUTARIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

17.1. Susirinkimo nutarimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių Viešosios įstaigos dalininkų, išskyrus 15.2.8., 15.2.9., 15.2.10. punktuose nurodytus atvejus. Šiais atvejais nutarimai priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Susirinkimo pirmininko balsas.

17.2. Balsus skaičiuoja Susirinkimo išrinkta Balsų skaičiavimo komisija iš 3 (trijų) asmenų arba vienas iš susirinkimo dalyvių.

17.3. Dalininkas gali raštu pranešti Susirinkimui savo valią “už” ar “prieš” bet kuriuo jo dienotvarkės klausimu, taip pat įgalioti kitą asmenį dalyvauti susirinkime ir balsuoti. Dalininkai, kurie raštu pranešė Susirinkimui savo valią (balsavo raštu), įskaitomi į Susirinkimo kvorumą.

18. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GENERALINIS DIREKTORIUS

18.1. Viešojoje įstaigoje valdyba nerenkama, renkamas tik Viešosios įstaigos Generalinis direktorius, kuris sprendžia visus klausimus, susijusius su Viešosios įstaigos veikla, išskyrus tuos, kurie priskirti išimtinei visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai (16.2 – 16.3.12. punktai).

18.2. Viešosios įstaigos Generalinis direktorius renkamas Susirinkime atviru balsavimu, o jeigu Susirinkimas prabalsuoja – slaptu balsavimu. Balsuojama atskirai už kiekvieną kandidatą į Generalinius direktorius.

18.3. Viešosios įstaigos Generalinis direktorius yra pavaldus jį išrinkusiam organui ir vykdo visas jam pavestas funkcijas.

18.4. Viešosios įstaigos Generalinio direktoriaus priimamų nutarimų ar sprendimų tvarka nustatoma Viešosios įstaigos Generalinio direktoriaus darbo nuostatuose, kuriuos tvirtina Visuotinis dalinininkų susirinkimas.

19. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGOS IR TEISĖS

6.1. Viešoji įstaiga atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

6.2. Viešoji įstaiga neatsako už savo dalininkų prievoles, o dalininkai neatsako už Viešosios įstaigos prievoles.

6.3. Viešoji įstaiga, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

19. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGOS IR TEISĖS

19.1 Viešosios įstaigos Generalinis direktorius privalo:

19.1.1. vykdyti Viešosios įstaigos dalininkų susirinkimų nutarimus;

19.1.2. rengti Viešosios įstaigos planus, pajamų ir išlaidų sąmatą, ataskaitas, ir kitus dokumentus, susijusius su Viešosios įstaigos veikla;

19.1.3. Viešosios įstaigos dalinininkų susirinkimui nutarus, sudaryti paskolos sutartis;

19.1.4. priimti ir šalinti Viešosios įstaigos narius;

19.1.5. atsakyti už Viešosios įstaigos ūkinę – finansinę veiklą;

19.1.6. tvarkyti Viešosios įstaigos turtą Susirinkimo nustatytose ribose;

19.1.7. atstovauti Viešajai įstaigai teismuose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

19.1.8. pateikti metines finansines ataskaitas tvirtinti Visuotiniam dalininkų susirinkimui;

19.1.9. numatytais įstatymo ir įstatų atvejais sušaukti Visuotinį dalininkų susirinkimą;

19.1.10. vykdyti visus Viešosios įstaigos įsipareigojimus nariams;

19.1.11. Viešosios įstaigos vardu sudaryti sutartis ir kitus sandorius, skelbti konkursus didesnės apimties rangos darbams;

19.1.12. atsiskaityti susirinkimui už savo veiklą ir pateikia kitą informaciją, reikalingą susirinkimo dienotvarkės klausimams svarstyti;

19.1.13. pateikti Auditoriui paaiškinimus ir dokumentus;

19.1.14. tvirtinti Administracijos struktūrą, pareigybes ir nuostatus;

19.1.15. tvirtinti Administracijos pareigybes, kurioms sudaromos darbo sutartys.

19.2. Viešosios įstaigos Generalinis direktorius turi šias teises:

19.2.1. gauti apmokėjimą už atliekamą darbą, jei Visuotiniam dalininkų Susirinkimas nusprendė, kad šis darbas turi būti apmokamas;

19.2.2. priimti į darbą (sudaryti darbo sutartis), atleisti iš darbo (nutraukti darbo sutartis) Viešosios įstaigos Administracijos darbuotojus ir kitus asmenis;

19.2.3. savarankiškai spręsti organizacinius klausimus;

19.2.4. pateikti svarstyti klausimus Visuotiniame dalininkų susirinkime;

19.2.5. leisti nutarimus, reguliuojančius Viešosios įstaigos administracijos darbą;

19.2.6. išduoti įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

19.2.7. disponuoti Viešosios įstaigos lėšomis, esančiomis banke Viešosios įstaigos sąskaitoje (pagal Viešosios įstaigos narių susirinkime priimtus dokumentus);

19.2.8. skirti paskatinimus ir nuobaudas Administracijos ir kitiems Viešosios įstaigos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, savo kompetencijos ribose;

19.2.9. steigti filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą.

20. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

20.1. Apie Viešosios įstaigos reorganizavimą ar likvidavimą turi būti viešai skelbiama respublikiniame laikraštyje du kartus. Antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.

20.2. Viešosios įstaigos reorganizavimas.

20.2.1 Viešoji įstaiga gali reorganizuotis, jeigu:

20.2.2 Visuotinis dalininkų susirinkimas nutars jungti Viešąją įstaigą su kita Viešąja įstaiga;

20.2.3 Visuotinis dalininkų susirinkimas nutars išskaidyti į mažesnes Viešąsias įstaigas;

20.2.4 Visuotinis dalininkų susirinkimas nutars persitvarkyti į kitą teisinę formą.

20.3. Reorganizuojant Viešąją įstaigą būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki Visuotinio dalininkų susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Viešosios įstaigos reorganizavimą, turi pateikti Auditorius.

20.4. Reorganizuotos Viešosios įstaigos įstatai registruojami įstatymų nustatyta tvarka .

20.5. Reorganizavus Viešąją įstaigą jos teisės ir prievolės pereina reorganizuotai Viešai įstaigai nuo jo įstatų įregistravimo dienos.

20.6. Viešosios įstaigos likvidavimas.

20.6.1 Viešoji įstaiga likviduojama, jeigu:

20.6.1.1 Visuotinis dalininkų susirinkimas priėmė sprendimą reorganizuoti Viešąją įstaigą;

20.6.1.2 Visuotinis dalininkų susirinkimas priėmė sprendimą nutraukti Viešosios įstaigos veiklą;

20.6.1.3 Teismas priėmė sprendimą dėl Viešosios įstaigos veiklos nutraukimo.

20.7. Viešąją įstaigą likviduoti turi teisę:

20.7.1 Visuotinis dalininkų susirinkimas;

20.7.2 Teismas.

20.8. Likviduojant Viešąją įstaigą, išlikęs turtas ir lėšos pirmiausiai panaudojamos atsiskaityti už darbą su samdomais darbuotojais, po to sumokami įsiskolinimai paskolų teikėjams. Likusios lėšos ir turtas naudojami įstatuose nustatyta tvarka. Dalininkams grąžinami tik stojamieji įnašai.

20.9. Apie Viešosios įstaigos likvidavimą, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti Viešąją įstaigą, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.

21. DALININKŲ KAPITALO FORMAVIMO TVARKA

21.1. Dalininkų kapitalas formuojamas tik iš dalininkų įnašų. Kiekvieno dalininko įnašas sudaro 100 Lt (šimtas litų).

21.2. Dalininkas įneša savo dalį į Viešosios įstaigos kapitalą per _2_ (du) mėnesius nuo Viešosios įstaigos įregistravimo juridinių asmenų registre dienos (Viešosios įstaigos steigimo atveju) arba per 3 (tris) mėnesius nuo visuotinio dalininkų susirinkimo priimti asmenį į dalininkus dienos.

21.3. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas turtas.

22. ĮSTAIGOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

22.1. Sprendimai dėl Viešosios įstaigos numatomo reorganizavimo ir (ar) likvidavimo turi būti atskleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai Viešosios įstaigos organų sprendimai ar kita informacija turi būti skelbiami viešai, jie publikuojami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

22.2. Informacija apie Viešosios įstaigos veiklą visuomenei pateikiama Viešosios įstaigos tinklalapyje arba dienraščiuose. Už informacijos pateikimą yra atsakingas Viešosios įstaigos direktorius.

23. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

23.1. Viešosios įstaigos dokumentus bei kitą informaciją apie Viešosios įstaigos veiklą dalininkams teikia generalinis direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais.

23.2. Dalininkui raštu pareikalavus, viešoji įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę dalininkui susipažinti ir (arba) pateikti kopijas šių dokumentų: viešosios įstaigos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, viešosios įstaigos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito dokumentų.

24. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA

24.1. Sprendimus dėl Viešosios įstaigos filialų ir (arba) atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima generalinis direktorius, kuris taip pat tvirtina filialų ir (arba) atstovybių nuostatus.

24.2. Viešosios įstaigos filialų ir (arba) atstovybių valdymo organus skiria (atšaukia) Generalinis direktorius.

24.3. Generalinis direktorius, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ir (arba) atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ir (arba) atstovybės veiklą viešai skelbiama šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje. Veiklos nutraukimo procedūra gali būti užbaigta ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų nuo paskelbimo. Atsakingas asmuo, užbaigęs filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo procedūrą, surašo veiklos nutraukimo aktą ir pateikia dokumentus, reikalingus filialui ir (arba) atstovybei išregistruoti.

25. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

25.1. Šie Viešosios įstaigos įstatai keičiami ir (arba) pildomi įstatymų nustatyta tvarka viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

Įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais 2009 m. lapkričio 12 d.

Viešosios įstaigos steigėjai: Alvydas Jokšas, Laimonas Jakas