Atmintinė

TARNYBINIS PATIKRINIMAS KARIUI

Nešiok tai galvoje ir dalinkis su kolegomis

 1. Karys turi būti informuotas apie tarnybinį patikrinimą nuo jo atlikimo pradžios.
 2. Informuojama įteikus “Įsakymas. Dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo”.

 3. Su šiuo Pranešimu karys supažindinamas pasirašytinai.

 4. Atsisakymas pasirašyti neturės jokios įtakos tarnybinio patikrinimo atlikimo procedūrai.

 5. Įsakyme turi būti nurodyta, koks karininkas atliks tarnybinį patikrinimą bei galimai padarytas tarnybinis nusižengimas.

 6. Išdėstytos tikrinamo kario teisės (LR kariuomenės drausmės statutas, 22 str., 1 d.).

 7. Kartu su Įsakymu kariui turi būti pateikti duomenys, kurių pagrindu buvo pradėtas tarnybinis patikrinamas, pavyzdžiui, tarnybinis pranešimas ar skundas.

 8. Paaiškinimo pateikimas yra kario teisė, o ne pareiga, todėl yra neprivaloma teikti paaiškinimų, prašymų ir už tai negresia atsakomybė pagal LR kariuomenės drausmės statutą.

 9. Karys gali prašyti tyrimą atliekančio karininko (tikrintojas), jog šis jį iš karto apklaustų, gali savarankiškai rašyti paaiškinimą arba pateikti paaiškinimą per su tikrintoju susitartą laikotarpį.

 10. Karys turi teisę nepateikti paaiškinimo, jeigu mato, jog nėra tam pagrindo arba karys jau anksčiau buvo pateikęs išsamų paaiškinimą tikrintojui.

 11. Tarnybinio patikrinimo metu karys turi teisę tikrintojui teikti prašymus, paaiškinimus, nušalinimus (pavyzdžiui, karininko, kuris atlieka tyrimą) bei pateikti kitus įrodymus.

 12. Baigus tarnybinį patikrinimą, karys turi teisę susipažinti su tarnybinio patikrinimo išvada bei visa tarnybinio patikrinimo metu surinkta medžiaga.

 13. Karys turi teisę, o tyrėjas negali trukdyti, gauti tarnybinio patikrinimo išvados kopiją.

 14. Tikrinamas karys turi teisę pavaldumo tvarka arba tiesiogiai LR Vilniaus administraciniam teismui apskųsti tarnybinio patikrinimo išvadą ir paskirtą nuobaudą.

 15. Žyminis mokestis už teismui pateiktą skundą dėl tyrimo išvados ir paskirtos nuobaudos nemokamas.

 16. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ nariams-rėmėjams rekomenduojama pasikonsultuoti su VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ teisininkais.

 17. Prieš paskiriant tarnybinę nuobaudą karys turi būti supažindintas, o tyrimą atlikęs karininkas privalo supažindinti karį su įsakymų apie paskirtą drausminę nuobaudą pasirašytinai per tris darbo dienas.

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ teisininkai visuomet susipažįsta su tarnybinių patikrinimų medžiagomis, kai yra patrauktas drausminėn atsakomybėn VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ narys-rėmėjas, ir dažnai pastebi atlikto tarnybinio patikrinimo trūkumus, t.y. neužtikrinamas karių teisių įgyvendinimas. Taigi yra būtina karius supažindinti su jų teisėmis tarnybinio patikrinimo atlikimo metu, kad būtų tinkamai realizuota teisė į gynybą. Tarnybinių patikrinimų tvarką reglamentuojama „Kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo ĮSTATYMAS. Kariuomenės drausmės STATUTAS 1999-05-20 Numeris: VIII-1191“ (žr. aktuali redakcija) (toliau – KDS).

Kariui, atvykusiam pas tikrintoją, pirmiausiai privalo būti įteiktas įsakymas dėl tarnybinio patikrinimo, kuriame nurodoma informacija apie pradėtą tarnybinį patikrinimą, koks galimai tarnybinis nusižengimas padarytas, koks asmuo vykdys tarnybinį patikrinimą (KDS, 20 str. Tarnybinis patikrinimas). Su šiuo pranešimu karys turi būti supažindintas pasirašytinai (KDS, 21 str. Karininko, atliekančio tarnybinį patikrinimą, teisės ir pareigos. Ši informacija yra labai svarbi tam, kad karys galėtų pateikti išsamų paaiškinimą dėl pirminėje informacijoje nurodytų teiginių apie galimai neteisėtus kario veiksmus, tuo realizuodamas savo teisę į gynybą (KDS, 22 str. Drausmės pažeidimo įvykio dalyviai, jų teisės)), nurodant vardą, pavardę bei susipažinimo datą, o taip pat šis dokumentas kariui turi būti įteiktas. Datos nurodymas reikalingas tam, kad būtų aišku, ar nepažeistas 30 dienų tarnybinio patikrinimo atlikimo terminas, skaičiuojamas nuo tarnybinio patikrinimo pradžios. Karys turi teisę nepasirašyti po šiuo pranešimu, tačiau šis atsisakymas neturės jokios įtakos tarnybinio patikrinimo atlikimo procedūrai. Prieš pradedant įvykio dalyvių apklausą, tikrintojas privalo supažindinti su kario teisėmis ir pareigomis, nurodytomis KDS. Kartu su įsakymu tikrintojas privalo pateikti turimus duomenis apie tarnybinį nusižengimą, t.y. tikrinamam kariui turi būti pateikta bent jau pirminė informacija, kurios pagrindu pradėtas pats tarnybinis patikrinimas, pavyzdžiui, tarnybiai pranešimai, skundai ir pan.

Baigus tarnybinį patikrinimą (tarnybinio patikrinimo bendrasis terminas – 30 kalendorinių dienų, į kurio trukmę neįskaičiuojamas kario ligos ar atostogų laikas, o esant svarbioms aplinkybėms, gali būti pratęstas dar 30 dienų), tikrinimas karys turi teisę susipažinti su tarnybinio tikrinimo išvada bei visa tarnybinio patikrinimo metu surinkta medžiaga ir gauti šių dokumentų kopiją ( LR Seimo kontrolieriaus 2009-03-09 pažyma Nr. 4D-2008/1-1584 “Dėl Laimono Jako skundo prieš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją”).

Tikrinamas karys taip pat turi teisę tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu turėti advokatą ar kitą įgaliotą atstovą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, 6 str. 3 d. “C” punktą “Gintis pats arba padedamas savo paties pasirinktu gyneju <…>”. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros sąvoka turi būti suvokiama plačiai, t.y. į tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą įeina visi veiksmai, atlikti tarnybinio patikrinimo metu. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ nariai-rėmėjai tarnybinio patikrinimo metu gali kviesti VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ teisininkus ar kitus jos atstovus.

Tikrinamo kario/ civilio tarnautojo teisių pažeidimo ar tikrintojo pareigų neatlikimo atveju, pavyzdžiui, tikrintojas atsisako priimti paaiškinimus, prašymus ar įrodymus, yra draudžiama dalyvauti tikrinamo kario atstovui apklausos metu ir pan., tikrinamas karys turi teisę pavaldumo tvarka apskųsti tikrintojo veiksmus (KAS drausmės statutas, 21 str. 3 d.). Šios teisės įgyvendinimu būtų užtikrinama asmens, atliekančio tarnybinį patikrinimą, veiksmų kontrolė. teisininkus ar kitus jos atstovus.

VšĮ “Karių teisių gynimo centras” nariams-rėmėjams prieš pateikiant paaiškinimus rekomenduojama pasikonsultuoti su VšĮ “Karių teisių gynimo centras” teisininkais!!!

Primename, jog kariai, kurie yra VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ nariai-rėmėjai, nesutinkantys su siūloma skirti tarnybine nuobauda, turi teisę kreiptis į LR Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio Apygardos administracinį teismą dėl nuobaudos sušvelninimo arba panaikinimo.

Nesutinkantys su paskirta tarnybine nuobauda kariai per 30 dienų nuo susipažinimo su įsakymu, kuriuo paskirta tarnybinė nuobauda, turi teisę kreiptis į teismą arba į aukštesnįjį vadą.