TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

VŠĮ „KARIŲ TESIŲ GYNIMO CENTRAS“ TIKSLAI

 1. Stebėjimas, kaip krašto apsaugos ministerija ir kitos institucijos laikosi darbo, saugos, ekonominių ir socialinių įstatymų, susitarimų, pastabų dėl pažeidimų ir pasiūlymų kaip jų išvengti teikimas.
 2. Prevencijos priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas siekiant išvengti diskriminacijos darbo rinkoje Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme.
 3. Lyčių lygybės skatinimo, moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje/ekonominėje veikloje užtikrinimo priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas.
 4. Arbitravimas tarp ginčo šalių (pavaldinio kario ir vado, kario ir bataliono vado, kario ir Gynybos štabo atstovo, kario ir Krašto apsaugos ministerijos atstovo) ir pagalba siekiant taikiai išspręsti kilusius ginčus.
 5. Nemokamai konsultuoti karius, savanorius teisiniais klausimais, susijusiais su tarnybinių pareigų atlikimu.
 6. Organizuoti karių, savanorių švietimą teisės, ekonominiais, profesiniais, darbo ir kitais klausimais, susijusiais su tarnybinių pareigų atlikimu.
 7. Palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, kitomis karių teises ginančiomis organizacijomis.
 8. Pagal galimybę, įstatymų nustatyta tvarka teikti materialines pašalpas, paramą ir labdarą tarnybos metu praradusiems sveikatą ar suluošintiems kariams ir savanoriams.
 9. Organizuoti karių, savanorių poilsį bei laisvalaikį.
 10. Viešinti informaciją apie krašto apsaugos sistemoje pastebėtas negeroves, vadų savivalę, neteisėtus veiksmus, karių persekiojimą.
 11. Skelbti teismų priimtus sprendimus, nutartis, nutarimus karinės tarnybos klausimais.
 12. Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl norminių aktų pakeitimų, papildymų, panaikinimo, rengti ir teikti norminių aktų projektus.
 13. Įgyvendinti kitus tikslus, kurie neatsiejami nuo 1. – 13. punktuose nurodytų tikslų.

VŠĮ „KARIŲ TESIŲ GYNIMO CENTRAS“ UŽDAVINIAI

 1. Vienyti bei ginti Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) administracijos padalinių, įstaigų prie KAM bei kitų KAM valdymo sričiai priskirtų įstaigų, batalionų, brigados „Geležinis vilkas“, Mokomojo pulko, Specialiųjų operacijų junginio (SOJ), Karinių jūrų pajėgų, Karinių oro pajėgų, Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) karius, darbuotojus, civilius tarnautojus bei šių įstaigų ir institucijų pensininkus.
 2. Įtakoti Krašto apsaugos ministeriją bei valdžios institucijas skatinti politikus, valstybės tarnautojų vadovus ir vadus priimti atitinkamai teisėtus sprendimus tarnybos, darbo, ekonomikos ir socialinės gerovės klausimais.
 3. Plėtoti solidarumą su kitomis Lietuvos bei Pasaulio organizacijomis, siekiančiomis panašių tikslų.